PRIVACY&COOKIEVERKLARING MICHEL VERRAST

Met deze privacyverklaring informeer ik je onder meer over welke soort persoonsgegevens ik verzamel, waarvoor je gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamel ik van je?

Wanneer je een verrassingsreis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door mij vastgelegd. Ik verzamel gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte verrassingsreis

 

Waarvoor gebruik ik de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je verrassingsreis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de verrassingsreis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

 

Grondslag

Ik verzamel je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met je heb.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens

 • Vanwege het specifieke karakter van een verrassingsreis (minder repeterend) zullen persoonsgegevens langer dan twee jaar na de verrassingsreis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen altijd direct na de verrassingsreis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 

Met wie deel ik je gegevens?

 • Ik stel je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.   

REISEVALUATIE

 

Welke gegevens verzamel ik van je?

Ik verzamel gegevens waaronder je naam, e-mailadres, de afgenomen verrassingsreis, je beoordelingen van de verrassingsreis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

 

Waarvoor gebruik ik de gegevens?

 • Ik gebruik de gegevens voor interne evaluatie.
 • Ik gebruik de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

 

Grondslag

Ik verzamel je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die ik met je heb.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de verrassingsreis bewaard.

 

Met wie deel ik je gegevens?

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

 

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamel ik van je?

Ik verzamel gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

 

Waarvoor gebruik ik de gegevens?

Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij mij bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

Grondslag

Ben je nog geen klant dan verwerk ik jouw gegevens voor zover je mij toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan verstuur ik je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens

Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

 

Met wie deel ik je gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maak ik gebruik van een extern mailprogramma.

 

COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamel ik van je?

Met jouw toestemming verzamel ik gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren, bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Ik verzamel hierbij jouw IP-adres.

 

Waarvoor gebruik ik je gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor ik je gerichte advertenties kan tonen en aanbiedingen relevanter voor je worden. Tevens kan ik zo de inrichting van de website zo goed mogelijk op jou als bezoeker afstemmen.

 

Grondslag

De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Jouw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

 

Met wie deel ik jouw gegevens?

Jouw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

 

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamel ik van je?

Ik verzamel gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen verrassingsreis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

 

Waarvoor gebruik ik de gegevens?

 • Ik gebruik de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht zit op de uitvoering van de verrassingsreis gebruik ik de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

 

Grondslag

Ik verzamel jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die ik met je heb.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

 

Met wie deel ik je gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, mijn jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

 

BEVEILIGING

Hoe beveilig ik je gegevens?

Michel Verrast gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen. Michel Verrast heeft passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Tevens eis ik van derden die jouw persoonsgegevens voor mij verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Mijn netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

 

Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van mijn bedrijf in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. Ik houd mij in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

 

JOUW RECHTEN

Jouw rechten:

 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat ik jouw persoonsgegevens wis voor zover
  • Deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • De verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en jij deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, jij bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om mij te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te kunnen identificeren.

 

WIJZIGINGEN

Ik dien deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. Ik zal de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Michel Verrast.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, dan verneem ik dat graag van jou via onderstaand e-mailadres. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Michel Verrast
ADRES: Egmondstraat 17, 6843 VS Arnhem
EMAIL: info@michelverrast.nl

TEL: 06-21281587

 

COOKIEBELEID

Als je mijn website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en ik vind het belangrijk dat je weet hoe ik hiermee omga. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website makkelijker. Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In jouw Internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Een cookie kan geen virussen bevatten. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
 

Opsomming van gehanteerde cookies:


Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn mijn website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maak ik gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen mij in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor mij van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meet ik bezoekinformatie.


Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies